Top

Prinsjesdag 2022 voor ondernemers

Leestijd: 11 minuten

Ieder jaar op de derde dinsdag van september wordt het werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer geopend op Prinsjesdag. Op 20 september 2022 werden de beleidsplannen van de regering voor 2023 bekend gemaakt. De kabinetsplannen staan in het teken van koopkrachtondersteuning, lagere belastingen op arbeid, hogere belasting op vermogen en fiscale vereenvoudiging. De belastingtarieven voor ondernemers en bedrijven gaan omhoog. Belasting van werknemers wordt iets lager. Vereenvoudiging bestaat onder andere uit het schrappen van enkele fiscale aftrekposten voor ondernemers. Welke gevolgen de nieuwe kabinetsplannen hebben voor ondernemers lees je op deze pagina.

Wat zijn de kabinetsplannen voor 2023?

Het Belastingpakket 2023 bestaat uit zeven wetsvoorstellen. De meeste maatregelen waren al aangekondigd in de voorjaarsnota of uitgelekt via de media. Wij vatten de voor ondernemers belangrijkste belastingmaatregelen samen.

Belasting

De kabinetsplannen in het kort:

Inkomstenbelasting 2023 – Schijventarief box 1 (inkomsten uit werk en woning) 

Het inkomstenbelastingtarief in de eerste schijf daalt in 2023 met 0,14% naar 36,93% en de eerste schijf wordt € 3632 langer.

AOW-gerechtigden geboren na 1945:

AOW-gerechtigden geboren voor 1946:

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet daalt in 2023:

Tariefcorrectie aftrekposten box 1:

Het belastingvoordeel van aftrekposten in de hoogste schijf wordt jaarlijks afgebouwd. In 2023 is het fiscale voordeel van onder andere de eigenwoningrenteaftrek, de ondernemersaftrek voor ondernemers en de aftrek voor lijfrentepremies 36,93%.

Opbouw fiscale oudedagsreserve vanaf 2023 niet meer mogelijk

De fiscale oudedagsreserve voor ondernemers wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2023. Bestaande oudedagsreserves kunnen volgens de huidige wetgeving blijven staan en worden afgewikkeld.

Verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek

Om het verschil in belastingheffing tussen zzp-ers en werknemers kleiner te maken, wordt de zelfstandigenaftrek jaarlijks afgebouwd. Het kabinet stelt voor om die afbouw te versnellen. In 2023 is de zelfstandigenaftrek nog maar € 6310.

Afschaffing van de middelingsregeling, laatste tijdvak 2022-2024

Om de belastingheffing over sterk wisselende inkomens in box 1 gelijkmatiger te maken, kan het inkomen van 3 jaren worden gemiddeld. Volgt hieruit een belastingteruggaaf van meer dan € 545, dan krijg je het bedrag boven die € 545 terug. Het laatste tijdvak waarover gemiddeld kan worden is 2022-2024.

Box 2

Voorgesteld wordt om vanaf 2024 twee schijven in box 2 in te voeren. In 2022 en 2023 blijft het box-2-tarief gelijk. Met de invoering van het schijventarief komt de gemiddelde belastingdruk op winst uit de eigen BV meer op het niveau van de inkomstenbelastingheffing over loon te liggen.

Inkomsten belasting box 2 vanaf 2024 van tot IB%
Eerste schijf € 0,00 € 67.000,00 24,50%
Tweede schijf € 67.000,00 en verder 31%

 

Door de wijzigingen van het vennootschapsbelastingtarief en het inkomstenbelasting-box-2-tarief komt met ingang van 1 januari 2024 de belastingdruk op dividenden te liggen tussen 38,84% en 48,80%. Dat is nu nog tussen 37,86% en 44,94%.

Vennootschapsbelasting 2023

Het vennootschapsbelastingtarief wordt verhoogd door een aanpassing van de tariefschijven en een verhoging van het tarief in de eerste schijf. Daardoor is de vennootschapsbelasting over een belastbare winst van € 395.000 in 2023 € 21.250 hoger dan in 2022.

Tarief vennootschaps belasting 2023
Vennootschaps belasting van tot Vpb%
Eerste schijf € 0 € 200.000 19%
Tweede schijf € 200.000 en verder 25,80%

Ter vergelijking:

Tarief vennootschaps belasting 2022
Vennootschaps belasting van tot Vpb%
Eerste schijf € 0 € 395.000 15%
Tweede schijf € 200.000 en verder 25,80%

 

Versoepeling gebruikelijkloonregeling start-ups vervalt

Het gebruikelijk loon van DGA’s van Innovatieve start-ups mag vanaf 1 januari 2023 niet meer worden verlaagd naar op het minimumloon. Vóór 1 januari 2023 bestaande situaties, kunnen nog wel van de regeling gebruik maken, totdat ze niet meer voldoen aan de voorwaarden van innovatieve start-up.

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de doelmatigheidsmarge voor het gebruikelijk loon afgeschaft. Dat is de ruimte die een DGA heeft om zijn gebruikelijk loon vast te stellen. Vanaf 1 januari 2023 moet daarom het loon van de DGA zijn vastgesteld op 100% van het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Verwacht kan worden, dat de belastingdienst vanaf 2023 strenger gaat toezien op de juiste vaststelling van het gebruikelijk loon.

Advies: leg de onderbouwing van het loon van de DGA goed vast aan de hand van salaris- en loongegevens voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking

Beperking 30%-regeling

De 30%-regeling voor ingekomen werknemers wordt vanaf 2024 beperkt tot de Balkenende-norm (€ 216.000). Er komt een keuzemogelijkheid per kalenderjaar voor vergoeding van de werkelijke kosten of de forfaitaire vergoeding. Oneigenlijk gebruik van de regeling door ‘opknippen van dienstverband bij verbonden inhoudingsplichtigen’ wordt bestreden. Ingekomen werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak 2022 is toegepast, kunnen nog tot 1 januari 2026 over hun gehele salaris de 30%-regeling toepassen.

Vrije ruimte werkkosten per 2023 naar 1,92%

De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers wordt in 2023 verhoogd van 1,7% naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.

Maatregelen box 3

Het tarief voor inkomen uit sparen en beleggen wordt verhoogd.

In de Herstelwet voor box 3 wordt geregeld wie compensatie kunnen krijgen voor een te hoge belastingheffing over hun vermogen en hoeveel. Alleen degenen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen aanslagen inkomstenbelasting over de perioden 2017-2020 komen in aanmerking voor verlaging van de box-3-heffing.

Daarnaast komt de belastingdienst zelf tegemoet aan iedereen die in de aangifte 2021 en 2022 inkomen uit sparen en beleggen heeft opgegeven. Bezwaar is niet nodig, maar controleer wel of de aanslag juist is vastgesteld.

Geen bezwaar gemaakt tegen aanslagen 2017-2020? De belastingdienst heeft laten weten verzoeken om ambtshalve vermindering van deze oudere aanslagen af te wijzen. Tegen die afwijzing kan men nog wel in bezwaar en beroep. De kans van slagen moet als laag in worden ingeschat.

De nieuwe berekening van de vermogensrendementsheffing gaat op basis van de forfaitaire spaarvariant:

Op basis van de nieuwe berekeningswijze wordt spaargeld belast op basis van de gemiddelde rente op spaargeld in het betreffende belastingjaar. Beleggingen en overige bezittingen worden belast op basis van het meerjarig gemiddelde rendement. Voor schulden gaat de Belastingdienst uit van de gemiddelde rente op hypotheekschulden. De percentages die binnen deze forfaitaire spaarvariant zijn vastgesteld zijn als volgt:

Advies: laat jouw oamkb-adviseur nagaan of de belastingheffing over jouw vermogen juist is berekend. 

In de jaren 2023 tot en met 2025 wordt de huidige wettelijke regeling vervangen door de forfaitaire spaarvariant en is dat de enige methode voor de berekening van de vermogensrendementsheffing. Ook als die methode nadeliger is.

Vanaf 2026 wil het kabinet een vermogensrendementsheffing invoeren op basis van de werkelijk behaalde rendementen.

Advies: beoordeel dit jaar de samenstelling van jouw vermogen en mogelijkheden om de vermogensrendementsheffing te besparen in de komende jaren.

Heffingskortingen

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)
  Het kabinet stelt voor om de IACK met ingang van 1 januari 2025 af te schaffen, behalve voor ouders met een of meer kinderen geboren voor 1 januari 2025. Die ouders blijven IACK ontvangen tot het (jongste) kind 12 jaar oud is. Alleenstaande ouders of minstverdienende partners waarvan alle kinderen op of na 1 januari 2025 zijn geboren hebben geen recht meer op de IACK.

(Factsheet: www.rijksoverheid.nl)

 

 • Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting geldt voor alle belastingplichtigen. De hoogte van de algemene heffingskorting is nu nog afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit werk en woning. Voorgesteld wordt om de algemene heffingskorting met ingang van 1 januari 2023 af te laten hangen van het verzamelinkomen. Daardoor tellen het box 2- en box 3-inkomen ook mee voor de afbouw van de heffingskorting.

 • Arbeidskorting
  De arbeidskorting stijgt in 2023, maar het afbouwpercentage gaat van 5,86% naar 6,51%. Voor mensen met een inkomen van meer dan € 37.626 wordt meer werken daarom toch net iets minder lonend.

Overzicht van heffingskortingen

In deze factsheet is het effect voor de inkomstenbelasting van de diverse maatregelen toegelicht (bron: www.rijksoverheid.nl)

 

Schenkingsvrijstelling eigen woning afgeschaft per 2024

Schenkingen aan personen tussen de 18 en 40 jaar voor de aanschaf van een woning, voor onderhoud en verbetering ervan of voor aflossing op een eigenwoningschuld, is vrijgesteld tot een bedrag van € 106.671. Deze vrijstelling wordt in 2023 verlaagd en in 2024 aangeschaft. Het bedrag voor de algemene verhoogde schenkingsvrijstelling geldt in 2023 ook voor woningschenkingen: € 28.947. 

Advies: plan het schenken

Het is nog mogelijk om woningschenkingen te spreiden over 2022 en 2023, zodat maximaal vrijgesteld kan worden geschonken.

Ook is het mogelijk om in 2022 te schenken zonder dat het geld direct wordt gebruikt voor een woning, als het geld maar uiterlijk op 31 december 2024 wordt gebruikt voor een woning. 

Overige maatregelen:

 • Het algemene tarief overdrachtsbelsting gaat per 2023 omhoog van 8% naar 10,4%
 • DGA’s met een oudedagsverplichting kunnen hun ODV ook omzetten naar een lijfrente als zij ouder zijn dan hun AOW-leeftijd + 5 jaar
 • Periodieke giften worden per 2023 aftrekbaar in de inkomstenbelasting tot een bedrag van € 250.000 per huishouden.
 • Per 2023 geldt voor de levering van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woning een btw-nultarief. Voor het Caribisch gebied stimuleert het kabinet investeringen in verduurzaming door elektriciteitsbedrijven via een nultarief in de bestedingsbelasting en andere ondernemers met een nultarief op invoer, levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines.
 • De BPM-vrijstelling voor bestelauto’s wordt vanaf 1 januari 2025 afgeschaft. De hoogte van de BPM wordt CO2-afhankelijk. Bestelauto’s die vóór 2025 BPM-vrijgesteld zijn aangeschaft, kunnen vanaf 2025 nog steeds BPM-vrijgesteld worden verkocht aan particulieren, volgens de bestaande regels.
 • Het MRB-tarief voor bestelauto’s wordt in 2025 met 15% en in 2026  met 6,96% verhoogd.
 • De tarieven in de eerste verbruiksschijf van de energiebelasting voor gas en elektriciteit worden verlaagd. De belastingvermindering stijgt met € 284,39 (excl. btw) ten opzichte van het niveau van 2022 tot € 777,66.
 • Enkele belastingverhogingen worden uitgesteld vanwege de hoge energieprijzen, de energiebelasting wordt vereenvoudigd en er komt een prijsplafond voor gas en elektriciteit voor huishoudens. Ook onderzoekt het kabinet hoe energie-intentsieve MKB-bedrijven tegemoet kunnen worden gekomen.
 • Fiscale belegginginstellingen kunnen vanaf 2024 niet meer beleggen in vastgoed. Doen ze dat wel, dan vervalt voor die fbi’s het 0%-tarief voor de vennootschapsbelasting.
 • De vliegbelasting wordt verhoogd naar € 26,43 per vertrekkende passagier.
 • De tabaksaccijns wordt verhoogd (pakje sigaretten gaat in € 2024 ongeveer € 10 kosten)
 • De accijns voor ongeoliede benzine, diesel en LPG blijft verlaagd tot en met 30 juni 2023
 • Voor ontheemde Oekraïeners in een gastgezin en gehuwde personen die wegens huiselijk geweld in een opvang verblijven, worden knelpunten in de toeslagsystematiek opgelost, zodat zij niet als medebewoner of toeslagpartner worden aangemerkt.
 • Olie- en gasbedrijven krijgen te maken met een tijdelijk cijsverhoging bij verkoop van olie en aardgas tegen een prijs hoger dan € 0,50 per m3.
 • Alleen voor medicinaal lachgas blijft het verlagade btw-tarief gelden

Zie jij door de bomen van al deze maatregelen het bos niet meer, en kom jij er niet helemaal uit wat deze betekenen voor jouw onderneming? Wij kunnen je helpen. Neem direct contact op met een van onze belastingadviseurs.


Onno Clous
oamkb Belastingadvies Utrecht

Het bericht Prinsjesdag 2022 voor ondernemers verscheen eerst op Belastingadvies.