Top

Box 3 heffing, stand van zaken voor belastingjaren 2017-2020

Leestijd: 3 minuten

Naar aanleiding van het Kerstarrest is de box-3-heffing aangepast. Het systeem van een forfaitaire inkomensheffing over vermogen vormt een ongerechtvaardigde inbreuk op het eigendomsrecht van belastingplichtigen met lagere werkelijke inkomsten over vermogen. Belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben ingediend, worden gecompenseerd. En na maatschappelijke verontwaardiging bij niet-bezwaarmakers, loopt er ook een procedure waarin de rechter zal uitspreken of ook niet-bezwaarmakers recht op compensatie hebben. De uitspraak in deze massaal-bezwaar-plus-procedure wordt in 2023 verwacht.

Massaal-bezwaar-plus

Belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt, hoeven geen verzoek in te dienen voor de massaal-bezwaar-plus-procedure. De belastingdienst zal na de uitspraak van de rechter een collectieve uitspraak doen. Als de rechter belastingplichtigen in het gelijk stelt, zal de belastingdienst zelf de box-3-heffing over de jaren 2017-2020 herstellen.  Omdat de belastingdienst bij dit rechtsherstel ook weer uitgaat van forfaitaire rendementen over ‘spaargeld’, ‘andere bezittingen’ en ‘schulden’, kan de aanslag nog steeds op een te hoog box-3-inkomen zijn gebaseerd. Daartegen kunnen belastingplichtigen dan bezwaar maken.  Het kabinet acht de kans klein dat de rechter zal beslissen dat niet-bezwaarmakers gecompenseerd moeten worden. De Hoge Raad heeft namelijk op 20 mei 2022 duidelijk beslist dat niet-bezwaarmakers geen recht op compensatie van box-3-heffing hebben.

Advies

Heb je geen bezwaar gemaakt tegen de box-3-heffing over de jaren 2017-2020, dan hoef je geen verzoek in te dienen. Alleen als je van plan bent om jouw situatie uiteindelijk aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens voor te leggen, dien dan wel een verzoek in.

Box 3 EU-proof?

De box-3-heffing blijft gebaseerd op een systeem waarin voor spaargeld, overige bezittingen en schulden een forfaitair rendement wordt berekend, waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Voor spaargeld geldt het gemiddelde rendement van deposito’s met een opzegtermijn van maximaal 3 maanden, voor overige bezittingen een gewogen gemiddelde van het rendement op obligaties, aandelen en onroerend goed en voor rente op schulden het gemiddelde maandelijkse percentage van rente op het totaal aan uitstaande hypotheken van huishoudens. Het werkelijke rendement kan hoger zijn, maar kan – in veel gevallen – een stuk lager of zelfs negatief zijn. De vraag is daarom of aan het belangrijkste bezwaar tegen de box-3-heffing wel voldoende tegemoet lijkt te zijn gekomen.  Ook blijkt de indeling van het vermogen in de juiste categorie soms discutabel. Op 10 januari 2023 heeft Hof Leeuwarden geoordeeld dat een aandeel in een reserve van een VVE als spaargeld moet worden aangemerkt. De vordering van de appartementeigenaar op de VVE moet namelijk door de VVE op een bankrekening staan en is daarom gelijk te stellen aan bancair geld.

Advies: Maak bezwaar voor de belastingjaren vanaf 2021

Ben je van mening dat je ook voor belastingjaren vanaf 2021 te veel box-3-heffing betaalt? Maak dan bezwaar, ook als jouw box-3-heffing is berekend op basis van de nieuwe systematiek.   Wil je een professional laten beoordelen in hoeverre een bezwaar voor jou zinvol kan zijn? Of op welke wijze je box-3-heffing kunt beperken? Neem dan contact op met een belastingadviseur van oamkb.

Onno Clous
oamkb Belastingadvies Utrecht