Top

Het WHOA-traject in stappen uitgelegd

Leestijd: 8 minuten

Het Wet Homologatie Onderhands Akkoord is nu deel van de Faillissementswet en biedt bedrijven die in financieel zwaar weer verkeren de mogelijkheid om op effectieve wijze te herstructureren. De WHOA biedt zowel  voordelen aan de onderneming, die in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat zij haar schulden niet meer zal kunnen betalen, als aan de schuldeisers. Zo kun je door sanering van je schulden met behulp van de WHOA faillissement voorkomen. 

Het WHOA-traject kan in 5 stappen worden uitgelegd:

 

1. Aanwijzen van een herstructereringsdeskundige

Het allereerste punt van het WHOA-traject is de aanwijzing van een herstructereringsdeskundige. Hierbij wordt er een verzoek ingediend bij de rechter tot de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. De rechtbank kan deskundigen benoemen om te onderzoeken of de onderneming ook daadwerkelijk niet in staat is al haar schulden te betalen. Als het verzoek is ingediend door de schuldenaar zelf of wordt gesteund door de meerderheid van de crediteuren wordt het verzoek in ieder geval toegewezen.

Echter, als blijkt dat de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige niet in het belang is van alle schuldeisers, dan kan het verzoek afgewezen worden. Zodra de rechtbank een herstructureringsdeskundige heeft aangewezen kun je als ondernemer, zolang deze aanwijzing duurt, zelf geen akkoord (van betaling of kwijtschelding van schulden aan de schuldeisers) meer aanbieden. Je mag wél een akkoord voorbereiden en de herstructureringsdeskundige vragen om dit aan crediteuren en aandeelhouders voor te leggen.

 

2. Keuze besloten of openbare procedure

Er zijn twee soorten procedures waarlangs een akkoord tot stand kan komen: de besloten en de openbare procedure.

 

De besloten procedure

Bij een besloten procedure wordt er niet bekend gemaakt dat de ondernemer of een herstructureringsdeskundige bezig is om een akkoord voor te bereiden. Hierbij worden alle verzoeken aan de rechter in de raadkamer (achter gesloten deuren) behandeld. Dit kan geschikt zijn voor je als het de bedoeling is om slechts aan een beperkte groep van je crediteuren of schuldeisers een akkoord aan te bieden. Zo krijg je ruimte als ondernemer en/of herstructeringsdeskundige om het akkoord in relatieve rust voor te bereiden en tot stand te brengen. Want op deze besloten manier vermijd je de negatieve publiciteit over de ontstane financiële problemen en daarmee samenhangende consequenties

 

De openbare procedure

Bij een openbare procedure wordt, anders dan bij een besloten procedure, wel aan derden bekend gemaakt dat er een akkoord in voorbereiding is. Een openbare procedure wordt namelijk in het openbaar behandeld en in het Insolventieregister van de Rechtspraak en het Handelsregister van de KvK vermeld.

 

De keuze tussen een besloten of openbare procedure

Het is aan degene die het initiatief neemt tot de WHOA procedure om te bepalen welke procedure het beste aansluit bij de situatie waarin de onderneming zich bevindt en welke procedure de meeste kans van slagen heeft. De keuze moet uiterlijk worden gemaakt als de rechter voor het eerst bij de procedure wordt betrokken. Daarna is het niet meer mogelijk om te wisselen van spoor (van een besloten naar een openbare procedure of andersom).

 

Wordt het verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige door een derde gedaan?

Dan mag de ondernemer zich bij zijn verhoor uitlaten over de keuze voor een van beide procedures. Uiteindelijk is het de rechter die beslist.

 

3. Indeling van schuldeisers in klassen

De WHOA geeft een ondernemer of herstructureringsdeskundige de mogelijkheid om schuldeisers en aandeelhouders in te delen in verschillende categorieën, ook wel klassen genoemd. Hierbij worden wordt onderscheidt gemaakt tussen schuldeisers die verschillende posities hebben, denk aan: preferente schuldeisers, schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud of een retentierecht en concurrente schuldeisers. Zij worden in klassen ingedeeld. Daarnaast is het ook mogelijk om een categorie van schuldeisers onder te verdelen in verschillende klassen.

Vervolgens kan de ondernemer of herstructureringsdeskundige ervoor kiezen alleen een akkoord aan te bieden aan bepaalde klasse. Met andere woorden, in geval van een akkoord onder de WHOA hoeft dus niet aan alle crediteuren een akkoord aangeboden te worden. Binnen iedere klasse van schuldeisers aan wie wel een akkoord wordt aangeboden moet dan een afzonderlijke stemming over het akkoord plaatsvinden. Crediteuren die buiten het akkoord worden gelaten, behouden het recht op volledige betaling van hun vordering. Zij stemmen tenslotte ook niet mee.

Het akkoord kan ook aan alle crediteuren en aandeelhouders worden aangeboden. Hierin verschilt de WHOA ten opzichte van het huidige surseanceakkoord. Een surseanceakkoord geldt namelijk niet voor preferente schuldeisers, zekerheidsgerechtigden en aandeelhouders. Let op! Arbeidsovereenkomsten zijn uitgezonderd van de WHOA. Het aangeboden akkoord kan dus geen wijzigingen aanbrengen in de rechten van werknemers.

 

(Gedeeltelijke) kwijtschelding of uitstel van betaling

De WHOA geeft de ondernemer of herstructureringsdeskundige de mogelijkheid om een of meer klassen een voorstel te doen tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van de betaling of uitstel van betaling. Daarbij geldt er een speciale regeling voor – kort gezegd – kleine crediteuren. Op hun vorderingen moet minimaal 20 procent worden uitgekeerd (tenzij er aantoonbaar zwaarwegende gronden zijn dat niet te doen).

 

Wijzigen van rechten van aandeelhouders

Ook kunnen onder de WHOA de rechten van aandeelhouders worden gewijzigd. Denk daarbij met name aan de situatie dat schulden aan crediteuren worden omgezet in eigen vermogen, waarmee een schuldeiser een aandelenbelang krijgt. Dat betekent dat de al bestaande aandeelhouders geconfronteerd worden met nieuwe aandeelhouders, waardoor hun aandelenbelang en zeggenschap verwatert.

In het kader van de WHOA zijn de huidige regels voor de uitgifte van aandelen niet van toepassing. Er is dus geen besluit nodig van de algemene vergadering van aandeelhouders en bestaande aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht.

 

4. Opzegging van te zwaar drukkende contracten

Het komt regelmatig voor dat een onderneming een overeenkomst heeft gesloten die (te) zwaar op de onderneming drukt. Daarom biedt de WHOA niet alleen mogelijkheden om de rechten van schuldeisers en aandeelhouders te wijzigen, maar ook om lopende overeenkomsten – na de afkoop van schulden– eenzijdig te beëindigen.

Op basis van de WHOA kun je als onderneming aan jouw wederpartij een voorstel doen tot wijziging of beëindiging van de lopende overeenkomst. Als de wederpartij daar niet mee instemt, heeft de onderneming het recht om de overeenkomst met toestemming van de rechter eenzijdig op te zeggen. Voor zo’n eenzijdige opzegging moet je wel aan de volgende voorwaarde voldoen: de onderneming moet in een toestand verkeren waarin het aannemelijk is dat zij insolvent zal raken en de rechter homologeert het akkoord. Aan de andere kant kan er wel een mogelijke schadevergoeding aan de wederpartij worden meegenomen in het akkoord.

 

5. Inrichting van het akkoord

Je mag als ondernemer in principe zelf bepalen wat je aan jouw schuldeisers en aandeelhouders biedt en hoe je jouw akkoord inricht. De inhoud en de inrichting van het akkoord moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen om te kunnen worden goedgekeurd door de rechter. Men noemt het goedkeuren door de rechter ook wel homologeren. Het akkoord moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 

 1. de naam van de onderneming;
 2. indien van toepassing: de naam van de herstructureringsdeskundige;
 3. de klassenindeling en de criteria op basis waarvan de schuldeisers en aandeelhouders in een of meer klassen zijn ingedeeld;
 4. de financiële gevolgen van het akkoord per klasse van schuldeisers en aandeelhouders;
 5. de waarde die naar verwachting gerealiseerd wordt als het akkoord tot stand komt;
 6. de opbrengst die naar verwachting gerealiseerd wordt in een faillissement;
 7. de bij de berekening van de waarde en opbrengst (als bedoeld onder 5 en 6) gehanteerde uitgangspunten en aannames;
 8. indien van toepassing: het moment waarop rechten aan schuldeisers en aandeelhouders zullen worden toebedeeld;
 9. de nieuwe financiering die de onderneming in het kader van de uitvoering van het akkoord wil aangaan en de redenen waarom dit nodig is;
 10. de wijze waarop de schuldeisers en aandeelhouders nadere informatie over het akkoord kunnen verkrijgen;
 11. de procedure voor de stemming over het akkoord en het moment waarop de stemming plaatsvindt;
 12. de wijze waarop de bij (eventueel) ingestelde ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging advies is gevraagd of nog zal worden gevraagd.

 

Wat heb je nodig voor het WHOA-traject?

Allereerst een aangepast businessplan en daarna een financiering of investering om in 1x de schulden af te kopen. Een team van oamkb bedrijfsadviseurs, bedrijfscoaches, accountants en belastingadviseurs staat voor je klaar om alles in goede banen te leiden. Het traject kan ook meegefinancierd worden!

Dit betekent voor jou sanering van je schulden, financiering van de afkoop van de schulden, een nieuwe start met je bedrijf en een team van specialisten.

Wil je meer informatie over de WHOA en wat dit voor jou kan betekenen? Dan kun je dit doen:

 

 • onze informatiepagina checken
 • onze andere blogs lezen over de Wet homologatie onderhands akkoord:
  • Wat zijn  de stappen mbt de WHOA?
  • Inrichting van het schulden akkoord mbt de WHOA?
  • Stemmen door schuldeisers bij een schuldenakkoord mbv de WHOA?
  • Afwijzing door schuldeisers bij een crediteurenakkoord mbv de WHOA
  • Goed om te weten over de WHOA

Of vraag een gratis adviesgesprek aan bij de gespecialiseerde oamkb bedrijfsadviseurs.

 

New call-to-action
New call-to-action