Top
Belastingrente en invorderingsrente: Wat je moet weten voor 2024

Belastingrente en invorderingsrente: Wat je moet weten voor 2024

Leestijd: 3 minuten

De regeling rond belastingrente houdt in dat in sommige situaties belastingrente wordt geheven of uitbetaald. Dit werkt als volgt: Als een belastingaanslag met een te betalen bedrag door de belastingplichtige vertraagd wordt, kan de inspecteur belastingrente opleggen. Dit gebeurt als de belastingplichtige niet tijdig handelt. Aan de andere kant, als de inspecteur zelf vertraging oploopt bij het vaststellen van een belastingaanslag waarbij een bedrag terugbetaald moet worden, dan wordt belastingrente vergoed aan de belastingplichtige. In dit geval kan professioneel belastingadvies helpen om dergelijke situaties te voorkomen of te beheren.  Bij invorderingsrente draait het om rente die in rekening wordt gebracht bij te late betalingen. Deze vorm van rente wordt meestal geheven als een verschuldigd bedrag niet binnen de vastgestelde betaaltermijn is voldaan. Zowel de Belastingdienst als de Dienst Toeslagen kunnen een invorderingsrente berekenen als zij een te vergoeden bedrag verrekenen met een uitstaande aanslag. Goed belastingadvies kan van groot belang zijn om ongewenste situaties met invorderingsrente te vermijden.

Hoe ziet de huidige regeling van belastingrente eruit?

 • Startperiode: Voor aanslagbelastingen begint de periode waarover belastingrente wordt geheven vanaf 1 juli na het belastingjaar.
 • Voorkomen van Belastingrente: Tijdige aangifte of het aanvragen van een voorlopige aanslag (VA) kan belastingrente voorkomen.

Rentepercentages tot 1 januari 2024:

 • Vennootschapsbelasting (VpB): Rente is gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties, met een minimum van 8%.
 • Inkomstenbelasting:
  • Tot 1 juli 2023: Wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens van 4%.
  • Vanaf 1 juli 2023: Verhoogd naar 6%.
  • VpB Belastingrente: Bevroren op 8% vanaf 1 maart 2023.

Aankomende Wetswijziging:

 • Toeslagen en Belastingrente: Er is een voorstel om de koppeling tussen de rente bij Toeslagen en de belastingrente voor overige belastingmiddelen te laten vervallen, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023. Dit houdt de rente over terugvorderingen op 4%.

Vaststelling van het Tijdvak voor Belastingrente:

 • Aanslag of Navorderingsaanslag: Het tijdvak start 6 maanden na het belastingjaar (meestal 1 juli) en eindigt wanneer het bedrag invorderbaar is.
 • Verkorting van de termijn: Mogelijk als de Belastingdienst niet tijdig een aanslag oplegt.
  • Bij een overeenkomstige aangifte: 19 weken na ontvangst van de aangifte.
  • Bij een navorderingsaanslag op verzoek: Uiterlijk 12 weken na ontvangst van het verzoek.

Hoe gaat de belasting- en invorderingsrente er per 1 januari 2024 uitzien?

In de brief van staatssecretarissen van Belastingen – de heer Van Rij – en van Toeslagen – mw. De Vries d.d. 19 september 2023, wordt het voornemen uitgesproken om per 1 januari 2024 een nieuwe systematiek te implementeren. Onderscheid in Rentepercentages:

 • Vennootschapsbelasting (Vpb), Bronbelasting en Solidariteitsbijdrage:
  • Berekening: ECB-rente voor basisherfinancieringstransacties plus 5,5 procentpunt.
  • Afronding: Op halve procentpunt.
  • Minimum: 5,5%.
 • Overige Belastingen (Inkomstenbelasting, Loonbelasting, BTW, Dividendbelasting):
  • Berekening: ECB-rente voor basisherfinancieringstransacties plus 3 procentpunt.
  • Afronding: Op halve procentpunt.
  • Minimum: 4,5%.
  • Verwacht Percentage: 7,5% vanaf 1 januari 2024.

Vaststelling van het Rentepercentage:

 • Jaarlijkse vaststelling: Het rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld, gebaseerd op de laatst gepubliceerde ECB rente vóór 31 oktober van dat jaar.
 • Inwerkingtreding: Het vastgestelde percentage treedt in werking per 1 januari van het volgende jaar.

Invorderingsrente:

 • Uniform Tarief: De invorderingsrente wordt voor alle belastingen en toeslagen vastgesteld op 4%.
 • Reden voor Uniformiteit: Het is uitvoeringstechnisch niet haalbaar om te differentiëren tussen de rentepercentages voor de verschillende belastingmiddelen.

Ben je na het lezen van deze informatie over belastingrente en invorderingsrente benieuwd hoe dit specifiek voor jouw situatie uitpakt? Of heb je hulp nodig bij je belastingaangifte om belastingrente te voorkomen? Ons team van experts staat klaar om je te helpen. Neem contact op met oamkb voor persoonlijk advies en ondersteuning.