Top

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen en toepasselijkheid.

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Stichting ICT OAMKB, statutair gevestigd op het adres Brusselseweg 800, 6219NP MAASTRICHT (verder te noemen Leverancier).
1.2. De doelstelling van de stichting is het aanbieden van allerhande applicaties voor franchisenemers van de franchiseorganisatie Online Accountants MKB ofwel OAMKB en deze te vergroten. Afnemers kunnen tegen kostenvoordeel een applicatie afnemen waarbij er periodiek wordt betaald.
1.3. De verwezenlijking van de doelstelling wordt gerealiseerd door samenwerkingscontracten met softwareleveranciers van de betreffende applicaties en door collectieve inkoop bij leveranciers.
1.4 De kostprijs zal worden berekend op basis van de vaste kosten en daarmee gemoeide variabele kosten waarbij de stichting aan het eind van het jaar geen winst of verlies zal draaien. De afnemer zal per maand na afloop van de maand een overzicht ontvangen van wat is afgenomen zodat de kosten inzichtelijk zullen blijven voor afnemer.
1.5. De toepasselijk verklaring door de opdrachtgever van eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.6. Deze algemene voorwaarden zullen ook toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen tenzij op enig moment uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.
1.7. Wijzigingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen eerst gelden nadat ze schriftelijk zijn afgesproken, bijvoorbeeld in correspondentie of in een tussen partijen gesloten akte.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomst.

2.1 Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk met zoveel woorden wordt vermeld dat de aanbieding tot een bepaalde datum gestand wordt gedaan. Leverancier kan een naar aanleiding van een aanbieding gegeven opdracht zonder opgave van redenen onmiddellijk na aanvaarding nog weigeren zonder tot iets verplicht te zijn. Eenmaal per jaar stelt het bestuur van Stichting ICT OAMKB het aanbod vast in een vergadering.
2.2 De overeenkomst is tot stand gekomen op het moment dat de afnemer een product bij Stichting ICT OAMKB heeft afgenomen.
2.3 Een overeenkomst met een Leverancier danwel een opdrachtgever zal binnen Stichting ICT OAMKB getekend worden door de daartoe bevoegde persoon.
2.4 De uitvoering aan de overeenkomst zal worden gedaan door een ICT beheerder.

 

Artikel 3. Prijzen.

3.1 Alle prijzen zijn in Euro en exclusief B.T.W, exclusief administratie kosten en exclusief reiskosten; prijzen van zaken en software zijn ook exclusief andere belastingen, rechten of importheffingen die voor de levering of prestatie mochten worden geheven of ingevoerd, kosten van transport en verzekering, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst is opgenomen.
3.2 Indien na het sluiten van een overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, kan Leverancier de aangeboden c.q. overeenkomen prijs dienovereenkomstig verhogen, ook al geschiedt de verhoging ingevolge voorzienbare omstandigheden, met inachtneming van het hierna bepaalde.
3.3 Het in het voorgaande lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van producten die tengevolge van een wijziging van de valutakoers duurder zijn geworden.
3.4 Bij verhoging van de overeengekomen prijs ingevolge de leden 2 en/of 3 van dit artikel met meer dan 15% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Die ontbinding vindt plaats door middel van een daartoe strekkende brief aan Leverancier binnen 7 dagen nadat Leverancier de opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat de overeengekomen prijs zal worden verhoogd met meer dan 15%. De levertijd van zaken of software wordt met deze periode verlengd. Schadevergoeding is Leverancier niet verschuldigd.
3.5 Indien door Leverancier een samengestelde prijsopgave is gedaan, geldt de opgave uitsluitend voor het geheel van te leveren zaken en uit te voeren werkzaamheden . De opgave kan dus niet door de opdrachtgever worden gesplitst.

 

Artikel 4. Betaling.

4.1 Van de opdrachtgever wordt een borgsom gevraagd van € 225,-. Dit bedrag kan op enig moment gewijzigd worden en aangepast door het bestuur.
4.2 Betaling van de verschuldigde prijs vindt plaats aan het einde van de maand, tegen automatische incasso, tenzij betaling schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Indien de factuur na de factuurdatum nog onbetaald is gebleven of niet automatisch kan worden afgeschreven of terug wordt geboekt, wordt het in rekening gebrachte bedrag vanaf de 15e dag automatisch verhoogd met een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, welke rente de opdrachtgever aan Leverancier verschuldigd is door het enkele feit van niet betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen en wel over het factuurbedrag inclusief B.T.W.
4.4 Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet het feit dat de opdrachtgever van rechtswege en zonder dat de ingebrekestelling nodig is jegens Leverancier in verzuim is, wanneer niet binnen de overeengekomen termijn, althans binnen 14 dagen na factuurdatum, betaald is.
4.5 Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of verrekening op de rekening van Leverancier.
4.6 Betaling wordt geacht te zijn geschied wanneer de bank- of girorekening van Leverancier is gecrediteerd of bij contante betaling op de datum van de kwitantie.
4.7 Leverancier heeft steeds het recht te verlangen dat door de opdrachtgever op voor Leverancier aanvaardbare wijze zekerheid word gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de prijs. Niet voldoening aan een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Leverancier geeft Leverancier het recht de koopprijs onmiddellijk en geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst bij brief op te schorten of te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding.
4.8 Leverancier heeft terzake onbetaalde vorderingen op de opdrachtgever een retentierecht op zaken van de opdrachtgever en behoudt Stichting ICT OAMKB het recht voor om een opdrachtgever na 2 maanden betalingsachterstand af te sluiten van de software totdat de onbetaalde vordering is voldaan. Stichting ICT OAMKB zal opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen van dit voornemen.
4.9 Indien korting is overeengekomen vervalt de korting van rechtswege op de dag dat de betalingstermijn, genoemd in lid 1 van dit artikel, is verstreken en het verschuldigde bedrag niet (geheel) is betaald.

 

Artikel 5. Overmacht.

5.1 Onder overmacht van Leverancier wordt verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstand komen van de overeenkomst te voorzien – die nakoming door Leverancier van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, staat van beleg, oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportproblemen, brand, epidemieën, quarantaine, weersomstandigheden, ernstige storingen in het bedrijf van Leverancier, alsmede onvolledig, niet tijdig of niet nakomen door haar leveranciers en alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid.

6.1 Leverancier zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan leverancier opgedragen taak mag worden verwacht.
6.2 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan het automatiseringsbedrijf ter beschikking gestelde gegevens. Stichting ICT OAMKB is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
6.3 Stichting ICT OAMKB is niet aansprakelijk voor enige schade aan software welke ter beschikking wordt gesteld maar de gezamenlijke leveranciers zullen aansprakelijk zijn indien er sprake is van wanprestatie. Indien er schade is geleden dan zal dit gemeld moeten worden bij Stichting OAMKB die dan namens afnemers zal optreden.
6.4 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkomingen inde nakoming van de overeenkomst is gebaseerd op artikel 6.3 welke in acht dient te worden genomen.

 

Artikel 7. Opschorting en ontbinding.

7.1 Ingeval van verhindering tot nakoming door Leverancier van de overeenkomst tengevolge van overmacht kan Leverancier zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door middel van een daartoe strekkende brief.
7.2 Na ontbinding, bedoeld in het vorige lid, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het evenredig verschuldigde en het tot zich nemen van bestelde en aanwezige nog te leveren zaken, bij gebreke waarvan Leverancier bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan.
7.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is op de opdrachtgever in staat of bereid is aan zijn contractuele verplichting jegens Leverancier te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging en liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, heeft Leverancier het recht om zonder ingebrekestelling haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst op te schorten en/of de koopprijs geheel en onmiddellijk op te eisen en/of zonder rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Leverancier tot enigerlei schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de andere rechten van Leverancier.

 

Artikel 8. Kosten.

8.1 Alle gerechtelijke en buitgerechtelijk kosten, die Leverancier maakt ter uitvoering van de overeenkomst en de algemene voorwaarden, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn gebaseerd op de BIK (besluit incassokosten) en gerelateerd aan de hoofdsom.

 

Artikel 9. Geschillen.

9.1 Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of die ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen in eerste instantie voorgelegd worden aan een mediator teneinde een oplossing te vinden.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht.

10.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.