Top

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2022

Aangifte inkomstenbelasting 2021

Leestijd: 6 minuten

Wat hebben we nodig, zodat wij voor je aan het werk kunnen?

Vooraf ingevulde aangifte (VIA)

Je kunt gebruik maken van de vooraf ingevulde aangifte voor de inkomstenbelasting. Dit is
een service waarbij de belastingdienst alvast zoveel mogelijk gegevens aan oamkb digitaal
doorstuurt.

Doorlopende machtiging inkomstenbelasting geactiveerd

Voor klanten die al een een doorlopende machtiging inkomstenbelasting hebben geactiveerd, ontvangen wij al de VIA-gegevens automatisch begin maart 2023.

Geen doorlopende machtiging inkomstenbelasting geactiveerd

De procedure voor de VIA 2022 is dan als volgt:

 1. oamkb doet de aanvraag voor de VIA bij de belastingdienst;
 2. Je krijgt een brief thuis van de belastingdienst met daarin een code;
 3. Deze brief stuur je door aan jouw oamkb-Tribe Member en met de code kunnen wij
  de gegevens digitaal ophalen bij de belastingdienst.

Voordelen VIA / Doorlopende machtiging

Als je gebruik maakt van de doorlopende machtiging / VIA, kost het verzamelen van de gegevens voor de aangifte je minder tijd. De volgende gegevens worden dan onder meer doorgegeven:

 • Loon, uitkeringen, pensioen;
 • WOZ-waarde huis, hypotheekgegevens;
 • Premie lijfrente en arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • Banksaldi en saldi beleggingen (privé);

Wij controleren de gegevens en als er vragen zijn, nemen we contact op.

Hieronder de belangrijkste gegevens die wij nodig hebben voor de aangifte

De gegevens die we ontvangen door de VIA zijn geel gearceerd, deze hoef je dus niet toe te sturen! Let op: Vrijwel uitsluitend Nederlandse inkomens- en vermogensgegevens kunnen worden aangeleverd door de Belastingdienst. Buitenlandse gegevens ontvangen wij dus graag ook als ze gearceerd zijn.

Gegevens partner, kinderen (voor zover nog niet bekend bij oamkb)

 • De naam, geboortedatum en het BSN-nummer van de fiscale partner, als we die nog
  niet hebben
 • Voornamen en geboortedata van kinderen
 • Ben je gehuwd, geregistreerd partner of gaan samenwonen? Dan graag de datum
  van huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen aan ons doorgeven.
 • Inkomens Jaaropgaven (loon, uitkering, pensioen) van de fiscale partner
 • Vermogens Jaaropgaven per 1 januari 2022 van de fiscale partner en kinderen

Loon / Uitkeringen / Pensioen

 • De jaaropgaven 2022

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

 • Kopie van openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van werkgever
 • Reisperiode en ontvangen reiskostenvergoeding;

Andere inkomsten

Heeft u inkomsten niet uit loondienst of onderneming?

 • Ontvangen inkomsten en betaalde kosten
 • Persoonsgebonden budget (PGB): Als je inkomsten hebt voor zorg gefinancierd door
  een PGB

Eigen woning

 • Jaaroverzicht van de hypotheek
 • Jaaroverzicht van andere leningen voor de woning afgesloten, bijvoorbeeld bij familie
  of derden,
 • Eventueel jaaropgave bouwdepot
 • WOZ-waarde (beschikking 2022) met de peildatum 1 januari 2021

Is er in 2022 een huis gekocht/verbouwd en een hypotheek afgesloten of gewijzigd?

 • Taxatienota
 • Nota van de notaris
 • Advies- en bemiddelingskosten (hypotheek),
 • Afrekening afsluitprovisie + eventueel boeterente bank
 • Gegevens NHG-provisie
 • Staat de oude woning nog te koop of is deze verkocht?
 • Zijn er schenkingen ontvangen in verband met aankoop van de eigen woning?

Is er in 2022 een huis verkocht?

 • Als sprake van een restschuld eigen woning na verkoop: dan jaaroverzicht van deze
  restschuld
 • Nota van de notaris

Vermogen

 • Jaaroverzichten bank met banksaldi per 1 januari 2022
 • Jaaroverzichten van beleggingen per 1 januari 2022 (incl. in 2022 betaalde dividendof andere bronbelasting)
 • Jaaroverzichten van andere leningen, saldi per 1 januari 2022
 • Gegevens over overige vermogensbestanddelen (contant geld, cryptomunten),
  onroerende zaken, kapitaalverzekeringen etc. per 1 januari 2022
 • Gegevens over ontvangen erfenissen en/of schenkingen;

Verhuur woningen of ander vastgoed

Worden er een of meerdere woningen of vastgoed verhuurd?

 • Bij woningen in Nederland: de WOZ-waarde (beschikking 2022) met peildatum 1
  januari 2021 van de verhuurde woning(en) + de hoogte van de jaarhuur (exclusief
  servicekosten)
 • Bij buitenlandse woningen of ander vastgoed (Nederland of buitenland): een bepaling
  van de vrije verkoopwaarde per 1-1-2022

Alimentatie

Ben je gescheiden?

 • Gegevens van ontvangen of betaalde partneralimentatie in 2022;
 • Echtscheidingsconvenant in jaar van scheiding;

Lijfrente, levensloop, kapitaalverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Betaalde premies in 2022 voor lijfrentevoorzieningen
 • Eventuele opgaven van de uitkering wanneer er een polis is afgekocht
 • Jaaropgaven van pensioenfondsen wanneer er een pensioen wordt opgebouwd
  (UPO)
 • Betaalde premies in 2022 voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Opname levensloopregelingen in 2022

Zijn er ziektekosten gemaakt in 2022?

 • Niet-vergoede-uitgaven voor artsen, tandarts, fysiotherapie, oogarts, alternatieve
  behandelingen, voorgeschreven medicijnen en ziekenhuis, gehoorapparaat (onder
  voorwaarden) dieetkosten, hulpmiddelen, inclusief vervoerskosten
 • Onder aftrekbare kosten vallen niet meer: eigen risico, uitgaven voor
  ooglaserbehandeling en bril, rollator of rolstoel en sommige andere hulpmiddelen en
  uitvaartkosten

Zijn er aftrekbare giften gedaan in 2022?

 • Overzicht van de giften aan goede-doel-instellingen (ANBI-instellingen) of
  verenigingen, met daarbij de bedragen die je hebt betaald.
 • Als het gaat om periodieke giften vastgelegd in een overeenkomst dan graag het
  transactienummer doorgeven.

Voorlopige aanslagen

 • Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en premie ZVW 2022

Wil je uitstel voor de indiening van de aangifte?

 • Als de BSN-nummers bekend zijn in ons systeem, doen we dat automatisch.
 • Is er een teruggaaf te verwachten of wil je de aangifte met voorrang behandeld
  hebben? Geef het ons dan aan.

Ondernemers

Voor de afronding van de jaarcijfers van de administratie:

Jaarcijfers

 • Jaaropgaaf banksaldi zakelijke rekeningen per 31-12-2022
 • Eventueel voorraad opgave per 31-12-2022, onderhanden werk, nog te factureren
  bedragen, nog te ontvangen facturen
 • Alle afgesloten contracten in 2022
 • Opgaven beroeps- en bedrijfsverzekeringen
 • De urenverantwoording: wordt er voldaan aan het minimumaantal van gemiddeld
  circa 24 uur per week (1.225 uur per jaar)? (alleen ondernemers voor de
  inkomstenbelasting).
 • Bij arbeidsongeschiktheid: dan geldt een criterium van 800 uur per kalenderjaar in
  plaats van 1.225 uur
 • BTW-aangiften (alleen als de BTW-aangiften door jezelf worden gedaan)
 • Is er een zakelijk pand in eigendom? Dan ontvangen wij graag de WOZ-beschikking
  2022;

Auto

Is er een ‘auto van de zaak’, die ook privé wordt gebruikt?

Onderstaande gegevens voor zover ze nog niet bij ons bekend zijn:

 • Merk en type en kenteken van de auto
 • Kilometeradministratie als minder dan 500 kilometer per jaar privé wordt gereden
 • Als sprake is van een elektrische of waterstof-auto dan binnen 3 maanden na
  aangaan aankoopverplichting melden in verband met (mogelijke) extra aftrekposten

Is er sprake van een privé auto die ook voor de onderneming wordt gebruikt?

 • Opgave van het aantal zakelijk gereden kilometers in 2022
 • Is de btw op onderhouds- en brandstof nota’s in 2022 in aftrek gebracht (alleen in
  geval van eenmanszaak of VOF)?

Werkruimte in de woning

Is er een werkruimte in een eigen huur- of koopwoning?

Overleg met ons, geef het aan in de mail.

Tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis

 • Aanvragen en beschikkingen NOW-regeling;
 • Aanvragen en beschikkingen TVL;

Met deze checklist proberen we je leven als ondernemer makkelijker te maken. Veel succes met verzamelen! Heb je vragen of hulp nodig bij de aangifte? Contact je oamkb Tribe Member of mail naar info@oamkb.nl

Gerelateerde berichten: